Việt Nam Học-Văn Hóa Du Lịch

Việt Nam Học-Văn Hóa Du Lịch
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Vàm Sát - Điểm du lịch rừng ngập mặn hấp dẫn

Go down 
Tác giảThông điệp
fiditour
Thành Viên Năng Động
Thành Viên Năng Động
avatar

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 07/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Vàm Sát - Điểm du lịch rừng ngập mặn hấp dẫn    Fri Jul 16, 2010 8:26 am


Khu du l?ch Vàm Sát
n?m trong h? sinh thái r?ng ng?p m?n C?n Gi? v?i di?n tích 1.862ha.
N?i ?ây có h? th?ng ??ng th?c v?t phong phú và ?a d?ng g?m các loài
cây ??c tr?ng c?a vùng n??c ng?p m?n (và n?m trong Khu d? tr? sinh
quy?n Th? gi?i).


Trong chi?n tranh, r?ng ng?p m?n Vàm Sát là chi?n
tr??ng trên sông n??c n?i ti?ng, v?i nh?ng chi?n công vang d?i, ch?
m?y n?m sau, khi chi?n tranh k?t thúc, nhân dân ?ã t? h?i v? ?ây, khôi
ph?c l?i r?ng, tr?ng cây, b?o v? sinh thái t? nhiên c?a C?n Gi?. R?ng
ng?p m?n C?n Gi? nhanh chóng tr? thành r?ng phòng h?, lá ph?i xanh
c?a m?t thành ph? l?n nh?t Vi?t Nam. T? tháng 9/2000, khu du l?ch sinh thái
Vàm Sát b?t ??u ho?t ??ng và ?ã ?ón nhi?u l??t khách trong và ngoài
n??c ??n tham quan, nghiên c?u. Tháng 7/2002, T? Ch?c Du L?ch Th? Gi?i (WTO)
?ã công nh?n Khu du
l?ch
Vàm Sát là m?t trong hai “Khu du l?ch sinh thái phát tri?n b?n v?ng c?a th?
gi?i t?i Vi?t Nam”.


Tháng 12/2003, sân chim và ??m D?i c?a khu du l?ch sinh thái
Vàm Sát ?ã ???c UBND thành ph? phê duy?t khoanh vùng quy ho?ch chim
thú r?ng t?i r?ng phòng h? C?n Gi? nh?m m?c ?ích b?o t?n và phát tri?n
b?n v?ng h? sinh thái r?ng ng?p m?n, khu d? tr? sinh quy?n, t?o n?i
tham quan h?c t?p, nghiên c?u và giáo d?c cho nhân dân thành ph?, du
khách trong và ngòai n??c.


NH?NG ?I?M THAM QUAN ? VÀM SÁT:

Bi?n ch?t

N?u b?n không bi?t b?i thì t?i h? b?i này ?ây, b?n
v?n có th?…n?i l?nh b?nh, có mu?n chìm c?ng ch?ng ???c. Chuy?n gì
?ang x?y ra v?y nh?? Ý t??ng ??c ?áo này ???c “c?p-pi” t? Bi?n Ch?t ?
Jordan: ?? m?n trong h? khá cao 30% - g?p 10 l?n c?a n??c bi?n. B?ng
cách này kh?i l??ng riêng c?a c? th? con ng??i s? nh? h?n c?a n??c trong
h?, th? là b?n …t? nhiên n?i nh? ?o thu?t. B?n có th? b?i theo m?i
ki?u mình thích, th?m chí có th? v?a b?i v?a …??c báo n?a.


Câu cá s?u

Khu
du l?ch
Vàm Sát có m?t tr?i cá s?u ?ang nuôi kho?ng 40 con. Du
khách ??n ?ây ?? tham quan môi tr??ng s?ng, tìm hi?u t?p quán và cách
s?n m?i c?a chúng. N?i ?ây c?ng có m?t trò ch?i khá ?n t??ng “Du
thuy?n câu cá s?u”. Thuy?n câu là m?t chi?c xu?ng ??c bi?t b?ng ch?t
li?u composit có các khoang không khí gi? th?ng b?ng. Thuy?n còn ???c
bao b?c b?ng l??i B40: cá s?u b?t kh? xâm ph?m và xu?ng b?t kh? …l?t!
Dù v?y, tay b?n v?n run, tr?ng tim v?n c? gõ liên h?i nh? tr?ng tr?n.
Anh nhân viên s? giúp b?n bu?c m?i r?i giao c?n câu cho b?n. B?n nh?
gi? c?n cho th?t ch?c và th?nh tho?ng …thét lên m?i khi cá s?u táp lôi
l?y m?i. Thay vì mong cá c?n câu, b?n l?i luôn mi?ng: Nh? ra ?i! Nh?
ra ?i!


??m D?i

Là m?t kho?ng r?ng ???c r?m r?p, yên t?nh. N?i ?ây
có hàng tr?m con d?i qu? v?i s?i cánh dài t? 1-1,5m trú ng?. Khu v?c
xung quanh ??m D?i ít ng??i sinh s?ng nh?m ??m b?o s? an toàn cho
chúng. T?i ?ây quý khách s? th?y hàng ngàn con theo b?y s?ng t? nhiên
n?i khu r?ng ???c gi?a ??m nh? bán ??o, vào tham quan b?ng xu?ng tam
b?n, len l?i vào khu r?ng ???c ?? t?n m?t ch?ng ki?n nh?ng con d?i qu?
bay v?i sãi cánh r?ng c? th??c s?ng t? nhiên. Loài d?i này ???c phân
b? ? các n??c nh?: Uc, In?onesia, Malaysia, Campuchia, Lào …??c bi?t
loài này khác h?n v?i loài d?i chúng ta th?y trong thành ph?, chúng ?n
trái cây và ??nh v? b?ng kh?u giác và thính giác, do ?ó tai, m?t ,
m?i phát tri?n và có màu vàng ?en. Loài này t?p quán ban ngày ng? trên
nh?ng cây ???c cao và ban ?êm bay ?i ki?m ?n, chúng có th? bay xa
li?n m?t m?ch 60 d?m (kho?ng km) ?? ki?m ?n. ??n v?i ??m d?i này,
chúng ta s? nghe và th?y s? ?n ào náo nhi?t c?a chúng. Khu v?c d?i làm
t? n?m ngay trung tâm khu ??m D?i bao b?c b?i nh?ng con sông, r?ch và
??m tôm. ??c bi?t khu v?c này ch? y?u là r?ng ???c ???c tr?ng t? n?m
1979 nên r?t to l?n. S? l??ng D?i nh?ng n?m 1998,1999 vào kho?ng 3.000
con, nh?ng ??n nay ?ã gi?m ?áng k? do trong quá trình ?i ki?m ?n, d?i
b? con ng??i b?y l??i. Ngòai ra, d?i c?ng b? m?t s? loài chim, ??ng
v?t ?e d?a nh? chim ?ng, r?n, ch?n, cú. Tính ??n tháng 7/2003 s? l??ng
ch? còn kho?ng 300 con.


Sân Chim

T?ng di?n tích sân chim là 602,5 ha trong ?ó vùng
lõi là 126,2 ha và vùng ??m là 476,3 ha. Cây r?ng ch? y?u là các lòai
s?ng trên vùng ??t cao c?a r?ng ng?p m?n nh?: Chà Là, Giá, Dà, Tra,
Ráng… Nh? có vùng ??m t??ng ??i r?ng nên có kh? n?ng là khu d? tr? cho
s? phát tri?n các b?y chim trong t??ng lai. H??ng v? phía b?c c?a sân
chim là khu r?ng t? nhiên r?ng 199 ha và các ??m nuôi tôm. Sân chim
Vàm Sát có 26 loài, trong ?ó có 11 loài chim n??c (g?m 9 loài t? nhiên
và 2 loài nuôi). Cò và V?c th??ng làm t? trên cây Chà Là và Dà, trong
?ó Chà Là là cây có gai nên ???c chim nh?n làm t? nhi?u h?n ?? gi? t?
chim ch?t không b? r?i và các lòai nh? r?n, kh? không th? trèo lên l?y
tr?ng hay b?t chim non. Chim th??ng ?? vào mùa m?a t? tháng 5-10, m?i
l?n ?? t? 1-3 tr?ng/t?. Chim non s?ng trong t? cho ??n khi ???c chim
m? t?p bay. Ngu?n th?c ?n n?i ?ây r?t d? tìm và phong phú nh? h? th?ng
sông ngòi ch?ng ch?t và các ??m nuôi tôm xung quanh.


Tháp Tang B?ng

Ngoài vi?c là m?t khu d? tr? sinh quy?n th? gi?i,
r?ng ng?p m?n C?n Gi? tr??c ?ây còn là C?n c? ??a cách m?ng, m?t di
ch? v?n hóa - l?ch s? n?i ti?ng, ghi d?u nhi?u chi?n công oanh li?t
c?a quân dân ta trong 2 cu?c kháng chi?n ch?ng Pháp và M?. ?? t??ng nh?
??n các chi?n s? ??c công r?ng Sác ?ã làm nhi?m v? t?i ?ây, Khu du l?ch sinh thái
Vàm Sát ?ã d?ng lên m?t ng?n tháp cao 28 mét ??t tên Tang B?ng, hình
cánh cung – bi?u t??ng cho s?c m?nh và ý chí c?a tu?i tr? các th? h?
cha anh trong chi?n tranh. Khi lên ??nh tháp. Khách tham quan s? chiêm
ng??ng ???c toàn c?nh v? ??p quy?n r? c?a r?ng ng?p m?n C?n Gi?.


V??n S?u T?p Th?c V?t

Môi tr??ng c?a R?ng ng?p m?n C?n Gi? có ?i?u ki?n
r?t ??c bi?t: là m?t h? sinh thái trung gian (h? ??m) gi?a h? sinh
thái th?y v?c v?i h? sinh thái trên c?n, h? sinh thái n??c ng?t và h?
sinh thái n??c m?n. Là m?t vùng ven bi?n có nhi?u c?a sông, R?ng ng?p
m?n C?n Gi? nh?n m?t l??ng l?n phù sa và ch?t dinh d??ng t? th??ng
ngu?n và l?u v?c c?a các con sông và d??i s? ?nh h??ng c?a bi?n - th?y
tri?u ?ã hình thành h? th?c v?t r?ng Sác phong phú v? các ch?ng lo?i.
Vì th? ?ây là b? s?u t?p th?c v?t các loài cây có ? r?ng ng?p m?n có
th? giúp cho du khách th?y ???c s? ?a d?ng và phong phú c?a h? th?c v?t
n?i ?ây nh? : Cóc, ???c, M?m, B?n, Giá, Ô rô, Dà Quách…


Khu b?o t?n ??ng v?t

C?n Gi? tr??c ?ây n?i ti?ng v?i nhi?u loài thú d?
ho?t ??ng kh?p vùng nh?: h?, heo r?ng. Nh?ng theo th?i gian cùng v?i
s? tàn phá c?a chi?n tranh và s? xâm l?n c?a con ng??i, m?t s? loài ?ã
bi?n m?t. Nh?ng loài còn t?n t?i s? l??ng r?t ít v?i nguy c? b? s?n
b?n cao. Khu du l?ch
Vàm Sát ?ã và ?ang c? g?ng t?o m?t môi tr??ng t? nhiên và an toàn
nh?t ?? thu hút các loài ??ng v?t quay v? v?a ?? b?o v? chúng, v?a
khôi ph?c môi tr??ng t? nhiên sau bao n?m b? tàn phá. S? l??ng và
ch?ng lo?i ?ang thu?n d??ng hi?n nay không nhi?u: nai, k? ?à, cá s?u,
heo r?ng, rái cá…


Ph??ng ti?n ??n Vàm Sát

???ng b?:

T? trung tâm thành ph?, quý khách ?i theo ???ng
Nguy?n T?t Thành, ?i th?ng kho?ng 13km ??n phà Bình Khánh. Sau khi qua
phà, quý khách ti?p t?c ?i th?ng theo con ???ng ??c ??o xu?ng bi?n
C?n Gi?. ?i kho?ng 15km ??n ngã ba Lý Nh?n qu?o ph?i. Ti?p t?c ?i th?ng
qua ti?p c?u Vàm Sát, c?u G?c Tre qu?o trái là ??n Khu du l?ch Vàm Sát.


???ng Thu?:

Quý khách s? ??n Tr?m ?ón khách t?i chân c?u D?n
Xây thu?c huy?n C?n Gi? mua vé và lên tàu b?t ??u chuy?n tham quan.
Hành trình ???ng th?y s? có nhi?u thú v? vì quý khách có th? chiêm
ng??ng c?nh quan tuy?t ??p hai bên sông và quan sát cu?c s?ng c?a nh?ng
ng? dân ??a ph??ng.


Xe buýt:

Tuy?n xe buýt B?n Thành – C?n Gi? s? ??a quý khách
t? Ch? B?n Thành ??n phà Bình Khánh, sau ?ó quý khách mua vé qua phà,
ti?p t?c mua vé lên tuy?n xe Bình Khánh – C?n Th?nh. Trên ???ng ?i,
??n c?u D?n Xây thì d?ng l?i ?i vào Tr?m ?ón khách Vàm Sát và b?t ??u
chuy?n tham quan.


Khu
du l?ch
Vàm Sát

Ti?u khu 15A, xã Lý Nh?n, C?n Gi?, TP.HCM
V?n phòng giao d?ch: 79 Hoà Bình, P.3, Q.11,
TP.HCM

?i?n tho?i: 39632760
Fax: 39632751
Email: vamsat@phuthotourist.comVề Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
aibiet
Thành Viên Năng Động
Thành Viên Năng Động
avatar

Tổng số bài gửi : 13
Join date : 15/12/2009

Bài gửiTiêu đề: hi   Mon Sep 27, 2010 10:17 am

minh thay bai ban viet cung kha hay day. co gan duong bai nhieu ban nhe
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Vàm Sát - Điểm du lịch rừng ngập mặn hấp dẫn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Việt Nam Học-Văn Hóa Du Lịch :: Tài Liệu Và Kiến Thức Du Lịch :: Tổng Quan Du Lịch Việt Nam :: Tổng Quan Du Lịch Miền Nam-
Chuyển đến